بعد از تکمیل فرم، توی  اولین فرصت باهات ارتباط  برقرار می کنم تا باهم کسب و کارت رو بترکونیم